Ouderdomspensioen

Ga je met pensioen? Dan krijg je ouderdomspensioen.

Via je werkgever neem je deel in de pensioenregeling van Pensioenfonds Vopak en ontvang je een beschikbare premie. Hiermee bouw je pensioenkapitaal op (beleggen) of koop je pensioen in. Indien je kiest voor beleggen wordt de beschikbare premie gestort op een beleggingsrekening. En het saldo op de beleggingsrekening (pensioenkapitaal) wordt voor je belegd. Met het pensioenkapitaal koop je op enig moment een pensioen in. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van hoeveel premie er wordt ingelegd, maar ook hoeveel rendement er wordt behaald. Als de beleggingen het goed doen, groeit je pensioenkapitaal harder dan wanneer de beleggingen het niet goed doen. Het risico van tegenvallende beleggingsrendementen is voor jou. Maar jij profiteert ook van positieve rendementen.   

Als je pensioen inkoopt is dat afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal maar ook van de tarieven van het pensioenfonds die op dat moment gelden.

Voor medewerkers die vanaf 1 januari 2019 in dienst zijn getreden, is de standaardkeuze in de pensioenregeling beleggen. Je kan je keuze (beleggen of pensioen inkopen) elk kwartaal wijzigen door middel van het invullen van een formulier dat je vindt bij de downloads op onze website.

Je pensioen van Pensioenfonds Vopak is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat je van de overheid ontvangt als je de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen je straks ontvangt van Pensioenfonds Vopak is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat je hebt verdiend, het aantal jaren dat je bij Vopak hebt gewerkt, de keuze voor pensioeninkoop of beleggen, de rendementen op je pensioenkapitaal en de tarieven van het pensioenfonds. Het pensioen wordt vanaf het moment dat je met pensioen gaat maandelijks uitbetaald, zolang je leeft. De hoogte van het pensioenkapitaal en je pensioen staat op je Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De pensioenregeling bij Pensioenfonds Vopak is een beschikbare premieregeling een zogeheten premieovereenkomst en is verdeeld over drie grondslagen:

 • De A-regeling voor het salarisdeel tot € 72.541
 • De B-regeling voor het salarisdeel van € 72.541 tot € 137.800
 • De C-regeling voor het salarisdeel boven € 137.800

Bij een beschikbare premieregeling stelt het pensioenfonds iedere maand een premie beschikbaar op basis van een leeftijdsafhankelijke premiestaffel. Ook wel de beschikbare premie genoemd. In de pensioenregeling van Pensioenfonds Vopak heb je de keuze of je deze premie gebruikt om een pensioenkapitaal op te bouwen (beleggen) of om pensioen in te kopen. Indien wordt gekozen voor beleggen wordt de beschikbare premie voor je gestort op een beleggingsrekening. En het saldo op de beleggingsrekening (pensioenkapitaal) wordt voor je belegd. Met het pensioenkapitaal op de beleggingsrekening koop je op enig moment een pensioen in. Hoeveel dat is, hangt af van de ontwikkelingen op de financiële markten en de tarieven van het pensioenfonds op het moment van pensioeninkoop

Bruto en netto beschikbare premie:
Voor je salaris tot € 137.800 ontvang je een bruto beschikbare premie. Hiermee bouw je pensioenkapitaal op (beleggen) of koop je pensioen in en voor je salaris boven
€ 137.800 bouw je netto pensioenkapitaal op. Het opbouwen van netto pensioenkapitaal is niet verplicht. Kijk voor meer uitleg bij ‘Welke keuzes heb je zelf?'.

Bruto premiestaffels
Je ontvangt iedere maand een beschikbare premie waarmee je gaat beleggen of pensioen in gaat kopen. De beschikbare premie is niet gebaseerd op je hele bruto salaris, omdat we rekening houden met de AOW die je later ontvangt. Dat deel van je salaris waarover je geen premie ontvangt, heet de 'franchise'.

Over de pensioengrondslag A, het bruto salaris tot maximaal € 72.541 minus de franchise € 16.615 ontvang je een beschikbare premie volgens de leeftijdsafhankelijke bruto staffel A.

Over de pensioengrondslag B, het bruto salaris tot maximaal € 137.800 minus de salarisgrens A € 72.541 ontvang je een beschikbare premie volgens de leeftijdsafhankelijke bruto staffel B.

De totale bruto premie op jaarbasis is gelijk aan het percentage over de A-grondslag vermeerderd met het percentage over de B-grondslag op basis van de onderstaande tabel

leeftijd deelnemer per 1 januari van het desbetreffende jaar

bruto premie 2024 op jaarbasis in procenten A-grondslag

bruto premie 2024 op jaarbasis in procenten B-grondslag

15 t/m 19 jaar

17,5%

6,1%

20 t/m 24 jaar

18,3%

6,8%

25 t/m 29 jaar

19,3%

7,9%

30 t/m 34 jaar

20,3%

9,2%

35 t/m 39 jaar

21,5%

10,6%

40 t/m 44 jaar

22,7%

12,4%

45 t/m 49 jaar

24,1%

14,4%

50 t/m 54 jaar

25,7%

16,8%

55 t/m 59 jaar

27,8%

19,8%

60 t/m 64 jaar

30,6%

23,5%

65 t/m 67 jaar

33,3%

26,7%

Voorbeeld A regeling

Stel, je bent 25 jaar. Je verdient nu € 36.615 bruto per jaar. € 36.615 – € 16.615 (franchise) = € 20.000 A -grondslag. Over dit bedrag ontvang je dit jaar 19,3% jaarpremie ad € 3.860. Als je kiest voor beleggen wordt maandelijks 1/12 deel op je beleggingsrekening gestort.

Voorbeeld A en B regeling

Stel, je bent 45 jaar en je verdient € 76.541 bruto per jaar. € 76.541 – € 72.541 (salarisgrens A) = € 4.000 B-grondslag. Over dit bedrag ontvang je dit jaar 14,4% jaarpremie ad € 576. Over je A-grondslag €  72.541 – € 16.615 = € 55.926 ontvang je dit jaar 24,1% jaarpremie ad € 13.478. De totale jaarpremie dit jaar is dus € 576 + € 13.478 = € 14.054. Als je kiest voor beleggen wordt maandelijks 1/12 deel op je beleggingsrekening gestort.

Welke keuzes heb jezelf? Aparte netto pensioenregeling voor als je meer dan € 137.800 verdient

Netto premiestaffel C

Als je kiest voor beleggen ontvang je over het salaris tot € 137.800 een bruto premie. Verdien je meer, dan ontvang je over de C-grondslag, het inkomen boven € 137.800 een netto premie volgens de leeftijdsafhankelijke netto staffel C. Deze regeling is niet verplicht.

leeftijd deelnemer per 1 januari van het desbetreffende jaar

netto premie 2024 op jaarbasis in procenten C-grondslag

15 t/m 19 jaar

3,7%

20 t/m 24 jaar

4,1%

25 t/m 29 jaar

4,8%

30 t/m 34 jaar

5,5%

35 t/m 39 jaar

6,3%

40 t/m 44 jaar

7,3%

45 t/m 49 jaar

8,3%

50 t/m 54 jaar

9,6%

55 t/m 59 jaar

11,0%

60 t/m 64 jaar

12,6%

65 t/m 67 jaar

13,7%

De netto premie wordt op je beleggingsrekening gestort. Met het saldo (pensioenkapitaal) op de beleggingsrekening koop je op de pensioendatum een pensioen in. Hoeveel dat is, hangt weer af van de ontwikkelingen op de financiële markten en de tarieven van de pensioenuitvoerder waar het pensioen wordt ingekocht. Het grote verschil met de beschikbare premie over de A- en B-grondslag is dat bij de netto premie over de C-grondslag de premie als aanvulling op je salaris wordt uitgekeerd. Na inhouding van de loonheffing (49,5%) wordt het netto bedrag gestort op je beleggingsrekening. Je pensioenuitkering is daarom belastingvrij.

Partnerpensioen

Kom je te overlijden? Dan krijgt je partner partnerpensioen.

Indien je er voor kiest om met de beschikbare premie pensioen in te kopen wordt er ook partnerpensioen ingekocht. Als je komt te overlijden heeft je partner recht op dit partnerpensioen. Ook bij overlijden na pensionering ontvangt je partner een partnerpensioen tenzij het partnerpensioen op jouw verzoek is omgezet naar een ouderdomspensioen.

Indien je er voor kiest om met de beschikbare premie te gaan beleggen is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als je komt te overlijden tijdens je dienstverband heeft je partner recht op dit partnerpensioen. Bij overlijden na pensionering ontvangt je partner het partnerpensioen dat is ingekocht met het pensioenkapitaal.

De hoogte van het partnerpensioen staat vermeld op je Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wezenpensioen

Kom je te overlijden? Dan krijgen je kinderen jonger dan 18 jaar wezenpensioen.

Zolang je deelneemt aan de pensioenregeling bij Pensioenfonds Vopak, is er voor je kinderen een wezenpensioen geregeld. Je kinderen ontvangen het wezenpensioen als je overlijdt. Je kinderen krijgen tot de leeftijd van 18 jaar een uitkering. Zolang je kinderen naar school gaan of studeren, ontvangen ze het wezenpensioen tot de leeftijd van 27 jaar. Dat gebeurt ook als kinderen invalide zijn. De hoogte van het wezenpensioen staat vermeld op je Pensioenoverzicht.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt? Dan loopt  je pensioenregeling (gedeeltelijk) door en ontvang je mogelijk een arbeidsongeschiktheidspensioen.

Ben je volledig of gedeeltelijk arbeidsongeschikt en ontvang je een wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) en verdien je meer dan het maximale dagloon? Dan kom je in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidspensioen van het pensioenfonds. Dit pensioen is een aanvulling op je WIA-uitkering en is bedoeld om de inkomensachteruitgang ten opzichte van je salaris te beperken.

Daarnaast heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenregeling zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze (gedeeltelijk) premievrije voortzetting is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

Pensioenreglement

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe de pensioenregeling in elkaar steekt.

Het pensioenreglement geeft precies aan hoe jouw pensioenregeling in elkaar steekt. Je kunt daarin nalezen wat er wel en niet is geregeld in de pensioenregeling van Pensioenfonds Vopak.

Partnerpensioen op risicobasis

Als je kiest voor beleggen is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als je uit dienst gaat vervalt dit partnerpensioen en wordt bij overlijden alleen het pensioenkapitaal gebruikt voor de inkoop van partnerpensioen. Als je uit dienst gaat kan je het pensioenkapitaal gebruiken om ouderdomspensioen en partnerpensioen in te kopen. Na deze inkoop komt bij overlijden het ingekochte partnerpensioen tot uitkering. Aan het ingekochte partnerpensioen is een wezenpensioen verbonden.

Let op: Indien je eerder dan 2019 in dienst bent getreden, wordt bij overlijden het partnerpensioen vanuit de pensioenregeling van vóór 2018 ook uitgekeerd.

Wezenpensioen op risicobasis

Als je kiest voor beleggen is het wezenpensioen op risicobasis verzekerd. Als je uit dienst gaat vervalt dit wezenpensioen en wordt bij overlijden alleen het pensioenkapitaal gebruikt voor de inkoop van wezenpensioen. Als je uit dienst gaat kan je het pensioenkapitaal gebruiken om ouderdomspensioen en partnerpensioen in te kopen. Aan het ingekochte partnerpensioen is een wezenpensioen verbonden. Na deze inkoop komen bij overlijden het ingekochte partner- en wezenpensioen tot uitkering.

Let op: Indien je eerder dan 2019 in dienst bent getreden, wordt bij overlijden het opgebouwde wezenpensioen vanuit de pensioenregeling van vóór 2018 ook uitgekeerd.

Drie soorten pensioen

Je kan op drie manieren pensioen opbouwen:

A. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
B. Pensioen via je werkgever(s), waaronder Vopak. Deze Pensioen 1-2-3 gaat over het pensioen dat je opbouwt bij Pensioenfonds Vopak.
C. Pensioen dat jezelf regelt. Bijvoorbeeld via de Regeling vrijwillige premies, met een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen.

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)
De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-ingangsleeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op www.svb.nl voor je AOW-leeftijd.

De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op www.svb.nl.
Let op: heb je niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan je AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat je via je werk opbouwt
De hoogte van dit pensioen vind je op je Pensioenoverzicht. Het overzicht ontvang je één keer per jaar zolang je deelneemt aan de Vopak pensioenregeling. Op het overzicht staan het ouderdomspensioen én het pensioenkapitaal. Op het overzicht vind je ook gegevens over het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor je partner en kinderen als je overlijdt. Kijk ook op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar vind je een overzicht van al je pensioenen, ook bij eventueel eerdere werkgevers en je pensioen dat je ontvangt als je tot je pensionering bij Vopak blijft werken.

C. De pensioenaanvulling waar je zelf voor zorgt
Je kan zelf een aanvulling regelen op je AOW en het pensioen dat je opbouwt via je werkgever. Bijvoorbeeld door vrijwillige premies bij Pensioenfonds Vopak te storten, via banksparen, pensioenbeleggen of door een verzekering, zoals een lijfrente, af te sluiten.

Beschikbare premieregeling

Je bouwt je pensioen op via een beschikbare premieregeling.

Voor je salaris tot € 137.800 ontvang je een beschikbare premie. Hiermee bouw je pensioenkapitaal op (beleggen) of koop je pensioen in. Indien je kiest voor beleggen wordt de beschikbare premie gestort op een beleggingsrekening. En het saldo op de beleggingsrekening (pensioenkapitaal) wordt voor je belegd. Met het pensioenkapitaal koop je op enig moment een pensioen in. De hoogte van het pensioenkapitaal is afhankelijk van hoeveel premie er wordt ingelegd, maar ook hoeveel rendement er wordt behaald. Als de beleggingen het goed doen, groeit je pensioenkapitaal harder dan wanneer de beleggingen het niet goed doen. Het risico van tegenvallende beleggingsrendementen is voor jou. Maar jij profiteert ook van positieve rendementen.

Als je pensioen inkoopt is dat afhankelijk van de hoogte van het pensioenkapitaal maar ook van de tarieven van het pensioenfonds die op dat moment gelden.

Voor het salaris boven € 137.800 bouw je netto pensioenkapitaal op. Met het netto pensioenkapitaal koop je op de pensioendatum een pensioen in. Hoeveel dat is, hangt weer af van de ontwikkelingen op de financiële markten en de tarieven van de pensioenuitvoerder waar het pensioen wordt ingekocht. Omdat reeds belasting is afgedragen is de pensioenuitkering belastingvrij. 

 

Je werkgever betaalt voor je pensioen

Je betaalt elke maand premie voor je pensioen. Je werkgever doet dat ook. De premie die je betaalt zie je op je loonstrook.

Je werkgever betaalt de premie voor je pensioen. Mogelijk betaal je ook premie. Of je premie betaalt, is geregeld in je arbeidsvoorwaarden. De premie die je betaalt zie je op je loonstrook. Mocht de financiële situatie van Vopak zodanig zijn dat Vopak (tijdelijk) niet in staat is de premie te betalen, dan heeft Vopak het recht minder premie te betalen, de betaling uit te stellen of te stoppen. Wanneer de financiële situatie van het pensioenfonds onvoldoende is kan het bestuur van het pensioenfonds als uiterste mogelijkheid de pensioenen verlagen.

Keuze tussen beleggen of pensioeninkoop met bruto premie

Met de bruto jaarpremie in de beschikbare premieregeling koop je pensioen in of bouw je pensioenkapitaal op. Indien je kiest voor beleggen koop je met het saldo op de beleggingsrekening (pensioenkapitaal) op enig moment ouderdomspensioen in.

 1. Indien je kiest voor volledig beleggen met de bruto premie dan wordt de bruto jaarpremie met betrekking tot de A-regeling en de B-regeling op je beleggingsrekening gestort.
 2. Indien je kiest voor volledig pensioen inkopen met de bruto premie wordt de bruto jaarpremie met betrekking tot de A-regeling en B-regeling direct gebruikt voor de inkoop van bruto ouderdoms- en partnerpensioen.
 3. Indien je kiest voor het gedeeltelijk pensioen inkopen met de bruto premie dan wordt de bruto jaarpremie van de A-regeling direct gebruikt voor de inkoop van bruto ouderdoms- en partnerpensioen. De bruto jaarpremie van de B-regeling wordt op je beleggingsrekening gestort.

 

Indien je geen keuze maakt hanteert het pensioenfonds de standaard keuze van het pensioenfonds die door het bestuur wordt vastgesteld. Vanaf 2019 is voor iedereen keuze 1 de standaard keuze. Je kan je keuze elk kwartaal wijzigen. De wijziging is geldig totdat je de keuze zelf weer wijzigt.

Let op: Je kan elk kwartaal je keuze wijzigen en doorgeven middels een formulier dat je vindt bij de downloads.

Waardeoverdracht

Ben je nieuw in dienst bij Vopak? Je kan het pensioen dat je via eerdere werkgevers hebt opgebouwd meenemen naar Pensioenfonds Vopak.

Als je in dienst komt bij Vopak, ga je deelnemen aan de Vopak pensioenregeling. Mogelijk heb je in het verleden ook pensioen opgebouwd bij een vorige werkgever. Je kan ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen naar Pensioenfonds Vopak. We noemen dat ‘waardeoverdracht’. Je kan waardeoverdracht aanvragen via het formulier Waardeoverdracht.

Of waardeoverdracht een goede keuze is, hangt onder meer af van de financiële situatie van je oude pensioenuitvoerder en Pensioenfonds Vopak. Laat je hier vooraf goed over informeren. Als je besluit tot waardeoverdracht dan is je pensioen overzichtelijk op één plaats ondergebracht. Je krijgt dan van één fonds alle informatie. Je hoeft geen verschillende pensioenadministraties bij te houden. Als je besluit geen waardeoverdracht aan te vragen, blijft je pensioen staan bij je oude pensioenuitvoerder. Het pensioen wordt door die uitvoerder aan je uitbetaald als je met pensioen gaat.

 

 

Pensioenvergelijker

Wil je je pensioenregeling vergelijken met een andere pensioenregeling? Klik door naar de pensioenvergelijker.

Extra pensioenkapitaal opbouwen

Bij Pensioenfonds Vopak is het mogelijk om vrijwillig extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Bij Pensioenfonds Vopak is het mogelijk om vrijwillig extra pensioenkapitaal op te bouwen.

Je kan (binnen de fiscale grenzen) sparen voor vrijwillig extra pensioenkapitaal via de regeling extra pensioenkapitaal. Hiermee kan je een pensioengat uit het verleden dichten of een hoger ouderdoms- en partnerpensioen opbouwen. De premie voor de regeling extra pensioenkapitaal is voor je eigen rekening. Vopak betaalt hier niet aan mee. Je extra premie wordt door de salarisadministratie op je bruto salaris in mindering gebracht. Je betaalt pas belasting als het pensioen wordt uitgekeerd. Dit is voordelig. Het geld dat je spaart binnen je pensioenregeling, kan je niet tussentijds vrij opnemen, zoals bij gewoon sparen.

Natuurlijk kan je ook zelf, buiten Pensioenfonds Vopak om, geld opzij zetten voor extra pensioen. Bijvoorbeeld via een lijfrente, banksparen of pensioenbeleggen. Informeer bij je financieel adviseur over de mogelijkheden

Aparte pensioenregeling voor als je meer dan € 137.800 verdient

Over het salaris tot € 137.800 ontvang je een bruto premie. Verdien je meer, dan ontvang je over het inkomen boven € 137.800 een netto premie. Deelnemen aan deze netto regeling (C-regeling) is niet verplicht.

Voor je salaris boven € 137.800 kan je deelnemen aan de netto C-regeling. Net zoals bij een keuze voor beleggen met de bruto premie voor het salaris tot € 137.800 wordt maandelijks premie gestort op je beleggingsrekening. Het verschil is dat je bij de netto C-regeling direct belasting betaalt over het premiebedrag. Als je met pensioen gaat wordt met het saldo op je beleggingsrekening (pensioenkapitaal) een netto pensioen gekocht bij een andere pensioenuitvoerder.

De netto C-regeling is niet verplicht. Doe je niet mee, dan ontvang je de premie als extra salaris. Niet meedoen maak je kenbaar door een afstandsverklaring te ondertekenen. Omdat je partner dan geen partnerpensioen uit de netto C-regeling ontvangt dient je partner ook mee te tekenen.

Let op: door niet mee te doen aan deze regeling wordt het verschil tussen je salaris nu en je pensioen straks groter.

Tijdelijk extra bruto partnerpensioen

Wil je iets extra’s regelen voor je partner voor het geval je tijdens je dienstverband komt te overlijden? Overweeg dan om een tijdelijk extra partnerpensioen af te sluiten via Pensioenfonds Vopak.

Als je komt te overlijden, ontvangt je partner een partnerpensioen van Pensioenfonds Vopak. Misschien wil je iets extra’s regelen voor je partner, dan kan je bij Pensioenfonds Vopak een verzekering afsluiten. Met deze verzekering krijgt je partner bij je overlijden tijdelijk een extra pensioenuitkering. Als je kinderen onder de 18 jaar hebt, wordt het tijdelijk extra partnerpensioen pas uitgekeerd vanaf het tijdstip waarop het jongste kind de 18-jarige leeftijd bereikt. Tot die tijd ontvangt je partner mogelijk een Anw-uitkering vanuit de overheid. Het tijdelijk extra partnerpensioen stopt als je partner een AOW-uitkering gaat ontvangen.

Het tijdelijk extra partnerpensioen is een risicoverzekering. De verzekering stopt automatisch als je met pensioen gaat of uit dienst gaat. Je partner heeft dan geen recht meer op het tijdelijk extra bruto pensioen na je overlijden. De premie voor het tijdelijk extra partnerpensioen wordt ingehouden op je bruto salaris.

De hoogte van de premie wordt elk jaar per 1 januari door het bestuur vastgesteld. De voor dit jaar verschuldigde premie staat op het  aanvraagformulier.

Ouderdomspensioen omzetten naar partnerpensioen

Wil je een deel van je ouderdomspensioen omzetten naar partnerpensioen voor je partner? Dat kan op het moment dat je met pensioen gaat.

Als je met pensioen gaat en er is te weinig partnerpensioen voor je partner wanneer je komt te overlijden, dan kun je een deel van het ouderdomspensioen omzetten naar partnerpensioen. Je krijgt dan een lager ouderdomspensioen. Maar je partner krijgt een hoger partnerpensioen van Pensioenfonds Vopak als je komt te overlijden nadat je met pensioen bent gegaan. Let op: dit is een eenmalige keuze die je maakt op het moment dat je met pensioen gaat. Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan het niet meer ongedaan worden gemaakt.

Partnerpensioen inkopen bij uitdiensttreding

Als je kiest voor beleggen is het partnerpensioen op risicobasis verzekerd. Als je uit dienst gaat vervalt dit partnerpensioen en wordt bij overlijden alleen het saldo op de beleggingsrekening (pensioenkapitaal) gebruikt voor de inkoop van partnerpensioen. Als je uit dienst gaat kan je het pensioenkapitaal gebruiken om ouderdomspensioen en partnerpensioen in te kopen. Na deze inkoop komt bij overlijden het ingekochte partnerpensioen tot uitkering. Aan het ingekochte partnerpensioen is een wezenpensioen verbonden.

Partnerpensioen omzetten naar ouderdomspensioen

Wil je het partnerpensioen voor je partner, of een deel daarvan, omzetten naar ouderdomspensioen voor jezelf? Dat kan je bij pensionering aangeven.

Indien wordt gekozen voor pensioeninkoop wordt er ook partnerpensioen ingekocht. Er kunnen redenen zijn waarom je het partnerpensioen wilt omzetten naar een hoger ouderdomspensioen. Misschien heeft je partner zelf een goed pensioen, of misschien heb je geen partner (meer). Als je geen partner hebt, wordt op de pensioendatum automatisch het partnerpensioen omgezet naar een ouderdomspensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze die je maakt op het moment dat je met pensioen gaat. Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan je keuze niet meer ongedaan worden gemaakt. Als je een partner hebt, moet hij/zij het wel eens zijn met deze keuze.

Eerder stoppen of langer doorwerken

De standaard leeftijd waarop je met pensioen gaat is 68 jaar. Maar je kan ook eerder met pensioen gaan.

In plaats van met pensioen te gaan op je 68-jarige leeftijd kan je ervoor kiezen om je pensioen eerder in te laten gaan. Dat betekent wel dat je pensioen lager wordt, omdat het gedurende een langere periode uitbetaald zal worden. Eerder met pensioen gaan heeft dus financiële gevolgen. De pensioenopbouw stopt eerder en het pensioen wordt verlaagd. 

Je moet er ook rekening mee houden dat de AOW wellicht later ingaat dan je vervroegde pensioen. Pensioenfonds Vopak biedt de mogelijkheid om een deel van je ouderdomspensioen aan te wenden om de periode tot je AOW-leeftijd te overbruggen. Je pensioen na je AOW-leeftijd valt dan wel lager uit.

Let op: Als je eerder met pensioen wilt gaan, moet je dit ten minste drie maanden voor de gewenste ingangsdatum bij ons melden.

Beginnen met een hoger pensioen

Wil je beginnen met een hoger pensioen? Dat kan. Dit betekent wel dat je later een lager pensioen ontvangt.

Je kunt ervoor kiezen om eerst een aantal jaren een hoger pensioen te ontvangen, en daarna een lager pensioen.

Let op: dit is een eenmalige keuze die je maakt op het moment dat je met pensioen gaat. Als je hier eenmaal voor gekozen hebt, kan je keuze niet meer ongedaan gemaakt worden.

Welke risico's zijn er?

De hoogte van je pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij je pensioen niet met de stijgende prijzen mee kunnen laten groeien. Vopak Pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

 • De levensverwachting van mensen kan verder stijgen. We moeten de pensioenen dan langer uitbetalen.
 • De rente kan dalen. Het pensioenfonds heeft dan meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van de beleggingen kunnen tegenvallen.
 • De wetgever kan strengere regels invoeren die de pensioenopbouw kunnen beperken

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel eens 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er gebeurtenissen kunnen plaatsvinden die je pensioen beïnvloeden. Hierdoor kan je pensioen lager worden dan je verwacht.

In de pensioenregeling zijn verschillende keuzemogelijkheden. Bij het beleggen van de beschikbare premies hangt de hoogte van het pensioen af van de betaalde premies en het rendement dat daarop is behaald. Bij het inkopen van pensioen met de beschikbare premie is de hoogte van het pensioen afhankelijk van het aantal jaren dat is gewerkt en eventuele verleende toeslagen.

Zowel het risico van de beleggingen als het renterisico (het risico dat het tarief voor de inkoop van pensioen wijzigt) ligt bij de werknemer. Zodra een pensioen is ingekocht dan liggen de risico’s bij het pensioenfonds.

Pensioenfonds Vopak probeert voorbereid te zijn op de risico’s die je pensioen negatief kunnen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de stijging van de levensverwachting. Die neemt sneller toe dan algemeen werd aangenomen. Als mensen gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Het pensioenfonds moet dan meer geld ‘in kas’ hebben dan waar eerst op werd gerekend.

Ook de rente is een risico waar het pensioenfonds op inspeelt. De rentestand beïnvloedt de toekomstige waarde van de pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Pensioenfonds Vopak ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen duurder.

Verder vormen beleggingsresultaten een risico. Die kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Pensioenfonds Vopak ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook (gedeeltelijk) afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Een waardevast pensioen

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Wij proberen je ingekochte pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Toeslagverlening kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is.

Geld wordt ieder jaar minder waard door prijsstijgingen. Je kan met hetzelfde bedrag in dit jaar iets minder kopen dan in vorig jaar. Dat heet ‘inflatie’. Pensioenfonds Vopak probeert je pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet 'toeslagverlening' of 'indexatie'. De pensioenen van de deelnemers en de pensioenuitkeringen van de gepensioneerden groeien dan jaarlijks mee met prijsstijgingen. Wij noemen dit een waardevast pensioen. Het lukt niet altijd om de pensioenen mee te laten groeien. Dat kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. Als het financieel tegenzit, kan het zijn dat Pensioenfonds Vopak geen volledige toeslag kan verlenen. Dat betekent dan dat je pensioen minder waard wordt. Als het daarna financieel meezit, kan het pensioen eventueel extra worden verhoogd om koopkracht te herstellen.

Pensioenfonds Vopak probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de ontwikkeling van de prijzen.

Het pensioenfonds heeft het pensioen de afgelopen vijf jaar als volgt verhoogd:

 • Over 2023 met 0,00% (prijsstijging -1,98%)
 • Over 2022 met 11,88% (prijsstijging 16,93%)
 • Over 2021 met 3,28% (prijsstijging 3,28%)
 • Over 2020 met 0,14% (prijsstijging 1,12%)
 • Over 2019 met 0,88% (prijsstijging 1,73%)

Het bestuur besluit tevens jaarlijks of de deelnemers naast de hierboven vermelde toeslag voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een aanvullende toeslag krijgen op basis van de salarisstijgingen.

Pensioenfonds Vopak heeft het pensioen voor deelnemers inclusief de aanvullende toeslag de afgelopen vijf jaar als volgt verhoogd:

 • Over 2023 met 1,96%
 • Over 2022 met 12,82% 
 • Over 2021 met 3,91%
 • Over 2020 met 1,26%
 • Over 2019 met 2,18%

Als er een tekort is

Als we een tekort hebben, nemen we − indien nodig − één of meer van deze maatregelen:

 • Je pensioen groeit niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de salarissen en/of prijzen.
 • Je pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Het kan gebeuren dat Pensioenfonds Vopak ondanks alle maatregelen toch geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren. Het pensioenfonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is. Een van de mogelijkheden is dat er geen toeslag of slechts een gedeeltelijke toeslag wordt verleend. De pensioenen stijgen dan niet of slechts gedeeltelijk mee met de stijging van de salarissen en/of prijzen. Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken. In het uiterste geval is Pensioenfonds Vopak genoodzaakt de pensioenen te verlagen.

Meer informatie over hoe Pensioenfonds Vopak er financieel voor staat, vind je hier

Welke kosten maken wij?

Pensioenfonds Vopak maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, bestuur en extern advies.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

 

  De kosten

  Pensioenfonds Vopak maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de uitvoering, waaronder administratie, bestuur en extern advies. 
  • Kosten om het vermogen te beheren.

  Pensioenfonds Vopak moet kosten maken om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het bestuur, de administratie, uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook worden er kosten gemaakt voor de communicatie, bijvoorbeeld voor het maken van de website, dit Pensioen 1-2-3 en het Uniform Pensioenoverzicht. Daarnaast zijn er de kosten om het vermogen te beheren. Pensioenfonds Vopak betaalt de partijen die het vermogen beleggen. Ook worden transactiekosten gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties. In het jaarverslag vind je een specificatie van de kosten.

  Als je verandert van baan

  Je kunt je eerder opgebouwde pensioen meenemen naar Pensioenfonds Vopak.

  Als je van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kun je ervoor kiezen om je opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat ‘waardeoverdracht’. Als je nieuw in dienst komt bij Vopak, dan kun je waardeoverdracht van je oude pensioenuitvoerder naar Pensioenfonds Vopak aanvragen. Je dient dit aan te vragen bij Pensioenfonds Vopak.

   

  Als je arbeidsongeschikt wordt

  Als je arbeidsongeschikt wordt.

  Als je voor meer dan 15% arbeidsongeschikt wordt, heb je in de Vopak pensioenregeling recht op (gedeeltelijke) voortzetting van jouw pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog (volledige) premie voor betaalt. Ook kun je recht hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van jouw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat je de gevolgen van jouw arbeidsongeschiktheid voor je pensioen in kaart brengt. Je hoeft het pensioenfonds niet zelf te informeren over je arbeidsongeschiktheid. Dat gebeurt automatisch door je werkgever.

  Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen

  Als je gaat trouwen, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen.

  Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor jouw pensioenregeling hetzelfde. In beide gevallen heeft jouw partner bij je overlijden recht op partnerpensioen. Vind je dat het partnerpensioen niet goed genoeg geregeld is, zorg dan dat je iets extra’s regelt. Pensioenfonds Vopak heeft hiervoor het tijdelijk extra partnerpensioen. Dat is een verzekering waarmee je het inkomensverlies bij overlijden kunt opvangen.

  Let op: als je ongehuwd samenwoont, heeft jouw partner alleen recht op het partnerpensioen als je officieel samenwoont. Een kopie van het samenlevingscontract moet je opsturen naar Pensioenfonds Vopak.

  Als je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap beëindigd of niet meer samenwoont

  Als je gaat scheiden, je geregistreerd partnerschap beëindigd of niet meer samenwoont

  Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Dat is zo geregeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet jij of je ex-partner binnen twee jaar Pensioenfonds Vopak op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken. Je kunt met je ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

  Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt in de Vopak pensioenregeling ook voor ongehuwd samenwonenden met een samenlevingsovereenkomst. Jouw partner moet dan wel bekend zijn bij het pensioenfonds.

  Je ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat je opbouwde tot de datum dat je uit elkaar ging. Voor het recht op het partnerpensioen hoef je niets te doen. Tenzij jouw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet je Pensioenfonds Vopak wel informeren.

  Let op: ook ongehuwd samenwonenden met een samenlevingsovereenkomst hebben in de Vopak pensioenregeling recht op het partnerpensioen. Jouw partner moet dan wel bekend zijn bij het pensioenfonds.

  Als je verhuist naar het buitenland

  Als je verhuist naar het buitenland.

  Meld dit aan je pensioenuitvoerder en bespreek wat de gevolgen zijn voor jouw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank. Of kijk op www.svb.nl.

  Let op: ook als je al in het buitenland woont en daar verhuist, moet je Pensioenfonds Vopak daarover informeren.

  Als je werkloos wordt

  Als je werkloos wordt.

  Als je werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat je de gevolgen van je werkloosheid voor jouw ouderdomspensioen en voor het partnerpensioen en wezenpensioen in kaart brengt.

  Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid

  Als je gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

  De keuzemogelijkheden vindt je onder ‘Welke keuzes heb je zelf?’.

  Let op: een gemaakte keuze kan niet meer worden teruggedraaid. Laat je dus goed informeren voor je kiest.

  Mijnpensioenoverzicht.nl

  Bekijk eens per jaar hoeveel je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

  Als je vragen hebt

  Neem contact met ons op als je vragen hebt of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Bel naar het pensioenbureau, telefoon 010 - 400 26 50. Of mail naar pensioenbureau@vopak.com.

  Voor alle vragen over je pensioenregeling kun je bellen met het pensioenbureau, telefoon 010 - 400 26 50, of kijk je op www.pensioenfonds.vopak.com.